Ngày 26/07/2019 Cha Giuse Hoàng Minh Quân Nhậm Sở Giáo Xứ Sông Đốc

print

 Cha Giuse Hoàng Minh Quân Nhậm Sở Giáo Xứ Sông Đốc, Hạt Cà Mau.