Ngày 26.7.2022: Cha Simon. Nguyễn Huỳnh Duy Anh về làm Cha phó Xứ Kế Sách

print

Cha Simon. Nguyễn Huỳnh Duy Anh về làm Cha phó Xứ Kế Sách