Nghe Lời Ngài: Bài Ca Ý Lực Sống CN 16 TN Năm C

print

CN XVI THƯỜNG NIÊN (C)-nghe lời Người