Nhà thờ là nơi thờ phượng, không phải là nơi giải trí!

print