Nhập Lễ & Đáp Ca & Hiệp Lễ : CN 7 Thường Niên A

print

Nhập Lễ & Đáp Ca & Hiệp Lễ : CN 7 Thường Niên A

Nhập lễ: Hoan ca chúc tụng:

Đáp ca. TV 102 :

Hiệp lễ. Trọn lành như Cha: