Nhập Lễ & Đáp Ca & Hiệp Lễ : CN Lễ Lá

print

CHÚA NHẬT LỄ LÁ

Đáp ca – TV 21: 

 

Hiệp lễ 1- Chúa đã hiến mình: 

 

Hiệp lễ 2 : Say tình thập giá:

 

Kết lễ : Thập giá niềm tự hào: