Nhập Lễ & Đáp Ca & Hiệp Lễ : Lễ Truyền Tin

print

LỄ TRUYỀN TIN 25 THÁNG 3

Đáp ca : TV 39 :

Dâng lễ : Với Mẹ con dâng :

Hiệp lễ : Chúa đã làm người :

Kết lễ : Xin vâng như Mẹ: