Những Kinh Thường Đọc

print

Những Kinh Thường Đọc

Kinh Lạy Cha.

Kinh Kính Mừng.

Kinh Sáng Danh.

Kinh Tin Kính.

Kinh Thú nhận.

Kinh Ăn Năn Tội

Kinh Phù Hộ.

Kinh Sáng Soi

LẦN HẠT MÂN CÔI

Năm Sự Vui

Năm sự Thương.

Năm sự Mừng.

Năm sự Sáng.

Kinh  dọn mình  Rước Lễ.

Kinh thiếu nhi cám ơn sau rước lễ.

.  Kinh Lạy Nữ Vương.

. Kinh hãy nhớ.

Kinh Cám Ơn.

Kinh Trông Cậy.

Các Câu Lạy.

Kinh Xét Mình.

Kinh Phó Dâng.

Kinh Đức Chúa Thánh Thần.

Kinh Truyền Tin.

Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng.

Kinh Tin.

Kinh Cậy.

Kinh Kính Mến.

Kinh Sấp Mình.

Kinh Vì Dấu.

Kinh Nghĩa Đức Tin.

Kinh Mười Điều Răn.

Kinh Sáu Điều Răn Hội Thánh.

Kinh Bảy Phép Bí Tích.

Kinh Mười Bốn Mối

Kinh Cải Tội Bảy Mối

Kinh Phúc Thật Tám Mối

Kinh Dâng Ngày.

Kinh Lạy Cha

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

  Kinh Kính Mừng

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

Kinh Sáng Danh

Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.

Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

 Kinh Tin Kính

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.

Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh-giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

Kinh Thú nhận

Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót: lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.

Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước toà Thiên Chúa, Chúa chúng ta.

Kinh Ăn Năn Tội

Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

Kinh Phù Hộ

Chúng con thờ lạy ngợi khen Chúa là Đấng có phép tắc vô cùng, đã thương để chúng con đến sớm mai nay, thì xin Chúa xuống ơn phù hộ cho chúng con trót ngày hôm nay, khỏi sa phạm tội gì. Lại xin Chúa sửa sự lo, lời nói, việc làm chúng con hằng nên trọn lành theo ý Chúa; vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, là Đấng hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

Kinh Sáng Soi

Cúi xin Chúa sáng soi, cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm, xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.

LẦN HẠT MÂN CÔI

Cách thức Lần hạt:Sau đây là những điều cần phải làm: suy gẫm 1 Mầu nhiệm, đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính mừng và 1 kinh Sáng danh. Sau mỗi chục kinh đọc: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con, xin cứu chúng con cho khỏi sa hoả ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần  đến lòng thương xót Chúa hơn..

Năm Sự Vui

 • Thứ nhất: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai.

 Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

 • Thứ hai: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave.

Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 • Thứ ba: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá.

 Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

 • Thứ bốn: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh.

Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

 • Thứ năm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh.-Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 Năm sự Thương

 • Thứ nhất: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
 • Thứ hai: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
 • Thứ ba: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
 • Thứ bốn: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin được vác Thánh giá theo chân Chúa.
 • Thứ năm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào thánh giá Chúa.

 Năm sự Mừng

 • Thứ nhất: Đức Chúa Giêsu sống lại.

Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

 • Thứ hai: Đức Chúa Giêsu lên trời.

Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

 • Thứ ba: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.

 Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

 • Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời.

Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

 • Thứ năm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.

Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.

Năm sự Sáng

Thứ Nhất : Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Gio-đan:

 Ta hãy xin cho đuợc sống xöùng ñaùng laø con caùi Chuùa

 • Thứ Hai : Đức Chúa Giêsu làm phép lạ hoá nuớc thành ruợu tại Cana:

 Ta hãy xin cho đuợc vững tin vào quyền năng của Ngaøi

 • Thứ Ba : Đức Chúa Giêsu rao giảng Nuớc Trời và keâu goïi thống hối:

 Ta hãy xin cho đuợc hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

 • Thứ Bốn : Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi :

Ta hãy xin cho đuợc  lắng nghe vaø  thực hành Lời Chúa. 

 • Thứ Năm : Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể:

Ta hãy xin cho đuợc  năng keát hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể .                                                 

Kinh  dọn mình  Rước Lễ

Lạy Chúa Giêsu/ con tin thật Chúa đang ngự trong tấm bánh bé nhỏ trên bàn thờ/ Chuá là Thiên Chúa thật và là người thật/ đã trở nên lương thực nuôi sống chúng con trên đường về quê trời/ Chúa muốn ở lại trong con/ và con cũng ao ước rước Chúa vào lòng/ để được ở lại trong Chúa/ Nhưng con biết mình còn nhiều tội lỗi/ chẳng đáng Chúa đến thăm/ Xin Chúa tẩy sạch qủa tim con/ để con nên trong trắng/ Xin Chúa mở rộng tâm hồn con/ để con đừng từ chối Chúa sự gì/ Lạy Chúa Giêsu/ con yêu mến chúa lắm/ Xin Chúa mau đến với con/ Lạy Mẹ Maria/ xin giúp con xứng đáng đón rước Chúa Giêsu.Amen.

Kinh thiếu nhi cám ơn sau rước lễ.

Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa đang ngự trong lòng con. Con cung kính thờ lạy Chúa là Thiên Chúa uy nghi cao cả. Con sung sướng vì Chúa đến thăm con, dù con không xứng đáng.

Lạy CGS, xin ở với con mãi mãi, trong suốt cuộc đời con. Xin làm cho con nên giống Chúa, hiền hậu và khiêm nhường, chăm chỉ và bác ái, hiếu thảo và vui tươi. Xin cho chúng con nhớ rằng: Chúa đang ngự trong con, và con có bổn phận đem Chúa đến mọi nơi: ở  nhà và ở trường, trong khu xóm và ngoài đương phố, để tất cả những người bạn của, nhận biết Chúa và yêu thương nhau.

Lạy Chúa Giêsu, con quyết tâm sống theo lời Chúa dạy, để đáp lại tình Chúa yêu con. Có Chúa, con không sợ hy sinh. Có Chúa, con đủ sức xa lánh tội lỗi, và sống trung thành với Chúa suốt đời con.

Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa biết bao.Amen.

Kinh Lạy Nữ Vương

Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà; Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ.

Ôi khoan thay! nhân thay! dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

. Kinh hãy nhớ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhân vì sự ấy, con hết lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương và nhậm lời con cùng. Amen.

Kinh Cám Ơn

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con đêm nay (tối thì đọc: ngày hôm nay) được mọi sự lành; lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con cùng cám ơn như vậy. Amen.

Kinh Trông Cậy

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh, hiển vinh sáng láng.

Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Các Câu Lạy

Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu,

– Thương xót chúng con.

Lạy trái tim cực thanh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria,

– Cầu cho chúng con.

Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh,

– Cầu cho chúng con.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam,

Cầu cho chúng con.

Kinh Xét Mình

Lạy Chúa là sự sáng linh hồn con, xin soi sáng cho con được biết mọi tội con đã phạm trong ngày hôm nay, hoặc lo, hoặc nói, hoặc làm điều gì lỗi nghĩa cùng Chúa. Con lại xin Chúa vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con được ăn năn ghét tội cùng dốc lòng chừa thật. Amen.

Kinh Phó Dâng

Lạy Chúa con, con xin phó dâng linh hồn và xác con ở tay Chúa con. Chúa đã phù hộ con ban ngày, thì xin Chúa cũng gìn giữ con ban đêm, kẻo sa phạm tội gì mất lòng Chúa hay là chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Chớ gì sống chết con được giữ một lòng kính mến Chúa luôn. Amen.

. Kinh Đức Chúa Thánh Thần

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

-Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

 Kinh Truyền Tin

X. Đức Chúa Trời sai thánh thiên thần truyền tin cho rất thánh Đức Bà Maria.

Đ. Và rất thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.

X. Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời,

Đ. Tôi xin vâng như lời thánh thiên thần truyền.

X. Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người.

Đ. Và ở cùng chúng con.

X. Lạy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con.

Đ. Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời Nguyện: Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con là kẻ đã nhờ lời thánh thiên thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô là Con Chúa đã xuống thế làm người, thì xin vì công ơn Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh giá cho chúng con ngày sau khi sống lại, được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

(Trong mùa Phục Sinh thì đọc Kinh sau đây:)

   Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng

X. Lạy Nữ Vương Thiên đàng hãy vui mừng. Alleluia.

Đ. Vì Đấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng. Alleluia.

X. Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa. Alleluia.

Đ. Xin cầu cùng Chúa cho chúng con. Alleluia.

X. Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria, hãy hỉ hoan khoái lạc. Alleluia.

Đ. Vì Chúa đã sống lại thật. Alleluia.

LỜI NGUYỆN: Lạy Chúa là Đấng đã làm cho thiên hạ được vui mừng quá bội, bởi Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Chúa, cùng là Chúa chúng con, đã sống lại; xin vì Đức Nữ Đồng Trinh Maria là Thánh Mẫu Người, nguyện cầu cho chúng con được hưởng phúc vui vẻ hằng sống đời đời. Vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

 Kinh Tin

Lạy Chúa con, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dậy thì con tin vững vàng vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.

  Kinh Cậy

Lạy Chúa con, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.

  Kinh Kính Mến

Lạy Chúa con, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.

. Kinh Sấp Mình

Lạy Chúa con, con sấp mình xuống trước mặt Chúa con. Con tin thật Chúa ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự, hằng xem thấy con, hằng nghe lời con cầu nguyện. Xin Chúa rất nhân từ hãy đoái xem sự nghèo ngặt con và nhận lời con nguyện.

Lạy Chúa xin hãy mở miệng lưỡi con ra, thì con sẽ cao rao những lời ngợi khen Chúa.

  Kinh Vì Dấu

Lạy Chúa chúng con, vì dấu Thánh Giá  , xin chữa chúng con  cho khỏi kẻ thù , nhân danh Cha và  Con và Thánh Thần. Amen.

Kinh Nghĩa Đức Tin

Ngày Chúa Nhật hôm nay, chúng con hợp nhau kính lạy thờ phượng Chúa, khong khen cảm tạ ơn Chúa về mọi ơn lành Chúa đã ban cho chúng con, và phạt tạ Chúa vì những tội lỗi chúng con đã phạm mất lòng Chúa: thì chúng con dám xin Chúa hãy khứng ban những ơn cần kíp cho chúng con được rỗi linh hồn. Nên chúng con cả lòng tin vững vàng mọi điều đạo thánh Chúa dạy;

nhất là những điều cần kíp này: là có một Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng dựng nên trời đất; mà Người có Ba Ngôi. Ngôi Thứ Nhất là Cha, Ngôi Thứ Hai là Con, Ngôi Thứ Ba là Thánh Thần; Ba Ngôi cũng một tính một phép cho nên Ba Ngôi cũng một Chúa mà thôi. Chúng con tin Ngôi Thứ Hai ra đời làm người sinh bởi Bà Maria đồng trinh, đặt tên là Giêsu; ở thế gian ba mươi ba năm, đoạn chịu chết trên cây thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ; đến ngày thứ ba Người sống lại; khỏi bốn mươi ngày lên trời đủ mười ngày lại cho Đức Chúa Thánh Thần xuống trên các Thánh Tông Đồ và Hội Thánh mới lập; ai chẳng thông công cùng Hội Thánh ấy thì chẳng được rỗi linh hồn; mà linh hồn là giống thiêng liêng chẳng hề chết được; và đến ngày tận thế xác loài người ta sẽ sống lại mà chịu phán xét, kẻ lành lên thiên đàng hưởng phúc đời đời; kẻ dữ sa hỏa ngục chịu phạt vô cùng. Mà chúng con tin các sự ấy mà thôi thì chưa đủ cho được lên thiên đàng; song phải giữ Mười Điều Răn Đức Chúa Trời cùng Sáu Luật Điều Hội Thánh, và làm những việc lành phúc đức. Nhân vì sự ấy chúng con hằng phải sợ hãi và trốn tránh các tội lỗi, nhất là bảy mối tội đầu, là căn nguyên mọi tội lỗi khác. Vậy chúng con phải ân cần lo lắng mà năng chịu các phép Bí Tích Đức Chúa Giêsu đã truyền, là những phương linh nghiệm cho chúng con được nên thánh. Có bảy phép Bí Tích mà thôi; song phép Rửa Tội, phép Mình Thánh Chúa cùng phép Giải Tội là ba phép cần kíp hơn cho chúng con được rỗi. Ấy vậy chúng con hằng phải ra sức lo lắng thể nào mà chịu các phép trọng ấy cho nên, cùng tin thật vững vàng mà giữ cẩn thận các điều trước này, thì mới được hưởng phúc thanh nhàn đời đời kiếp kiếp. Amen.

  Kinh Mười Điều Răn

Đạo Đức Chúa Trời có mười điều răn:

Thứ nhất: Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự.

Thứ hai: Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ.

Thứ ba: Giữ ngày Chúa Nhật.

Thứ bốn: Thảo kính cha mẹ.

Thứ năm: Chớ giết người.

Thứ sáu: Chớ làm sự dâm dục.

Thứ bảy: Chớ lấy của người.

Thứ tám: Chớ làm chứng dối.

Thứ chín: Chớ muốn vợ chồng người.

Thứ mười: Chớ tham của người.

Mười điều răn ấy tóm về hai này mà chớ: trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen.

  Kinh Sáu Điều Răn Hội Thánh

Hội Thánh có sáu điều răn:

Thứ nhất: Xem lễ ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc.

Thứ hai: Chớ làm việc xác ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc.

Thứ ba: Xưng tội trong một năm ít là một lần.

Thứ bốn: Chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu trong Mùa Phục Sinh.

Thứ năm: Giữ chay những ngày Hội Thánh buộc.

Thứ sáu: Kiêng thịt ngày thứ sáu cùng các ngày khác Hội Thánh dạy.

  Kinh Bảy Phép Bí Tích

Đạo Đức Chúa Trời có bảy phép Bí Tích:

Thứ nhất: Là phép Rửa Tội.

Thứ hai: Là phép Thêm Sức.

Thứ ba: Là phép Mình Thánh Chúa.

Thứ bốn: Là phép Giải Tội.

Thứ năm: Là phép Xức Dầu Thánh.

Thứ sáu: Là phép Truyền Chức Thánh.

Thứ bảy: Là phép Hôn Phối.

 . Kinh Mười Bốn Mối

Thương người có mười bốn mối

Thương xác bảy mối:

Thứ nhất: Cho kẻ đói ăn.

Thứ hai: Cho kẻ khát uống.

Thứ ba: Cho kẻ rách rưới ăn mặc.

Thứ bốn: Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc.

Thứ năm: Cho khách đỗ nhà.

Thứ sáu: Chuộc kẻ làm tôi.

Thứ bảy: Chôn xác kẻ chết.

Thương linh hồn bảy mối:

Thứ nhất: Lấy lời lành mà khuyên người.

Thứ hai: Mở dậy kẻ mê muội.

Thứ ba: Yên ủi kẻ âu lo.

Thứ bốn: Răn bảo kẻ có tội.

Thứ năm: Tha kẻ dể ta.

Thứ sáu: Nhịn kẻ mất lòng ta.

Thứ bảy: Cầu cho kẻ sống và kẻ chết.

 . Kinh Cải Tội Bảy Mối

Cải tội bảy mối có bảy đức:

Thứ nhất: Khiêm nhường, chớ kiêu ngạo.

Thứ hai: Rộng rãi, chớ hà tiện.

Thứ ba: Giữ mình sạch sẽ, chớ mê dâm dục.

Thứ bốn: Hay nhịn, chớ hờn giận.

Thứ năm: Kiêng bớt, chớ mê ăn uống.

Thứ sáu: Yêu người, chớ ghen ghét.

Thứ bảy: Siêng năng việc Đức Chúa Trời, chớ làm biếng.

 . Kinh Phúc Thật Tám Mối

Phúc thật tám mối:

Thứ nhất: Ai có lòng khó khăn, ấy là phúc thật, vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.

Thứ hai: Ai hiền lành, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được đất Đức Chúa Trời làm của mình vậy.

Thứ ba: Ai khóc lóc, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được yên ủi vậy.

Thứ bốn: Ai khao khát nhân đức trọn lành, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được no đủ vậy.

Thứ năm: Ai thương xót người, ấy là phúc thật, vì chưng mình sẽ được thương xót vậy.

Thứ sáu: Ai giữ lòng sạch sẽ, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được thấy mặt Đức Chúa Trời vậy.

Thứ bảy: Ai làm cho người hòa thuận, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời vậy.

Thứ tám: Ai chịu khốn nạn vì đạo ngay, ấy là phúc thật, vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.

Kinh Dâng Ngày. 

 Lạy trái tim cực thánh ĐCGS, con cậy nhờ trái tim vẹn sạch Đức Mẹ Maria, mà dâng cho trái tim Chúa, mọi lời con nguyện, mọi việc con làm, mọi sự khó con chịu trong ngày hôm nay, cho đặng đền vì tội lỗi con, và cầu nguyện  theo ý Chúa, khi dâng mình tế lễ trên bàn thờ. Con lại dâng các sự ấy cho trái tim Chúa, có ý cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng trong tháng này