Ô nhiễm, rác rưởi và văn hóa loại bỏ

print

Ô nhiễm, rác rưởi và văn hóa loại bỏ

http://tgpsaigon.net

 

Thông điệp Laudato Si’ gồm 6 chương:

Chương I – Những gì đang xảy ra cho nhà chúng ta:  Thông điệp cho thấy có “một thứ nợ về môi sinh”, nợ của các nước giầu đối với những nước nghèo trên thế giới.

Chương II – Tin Mừng về sự sáng tạo: Trách nhiệm của con người đối với thiên nhiên, mối liên hệ thâm sâu giữa tất cả các loài thụ tạo và sự kiện môi sinh là một thiện ích chung, là gia sản của toàn thể nhân loại và là trách nhiệm của mọi người.

Chương III – Nguồn gốc nhân bản của sự khủng hoảng sinh thái: Kỹ thuật cải tiến các điều kiện sống, tuy nhiên kỹ thuật mang lại một sự thống trị lớn lao trên toàn thể nhân loại và thế giới cho những người nắm giữ kiến thức kỹ thuật và nhất là quyền lực kinh tế để khai thác đưa tới sự phá hủy thiên nhiên và khai thác bóc lột con người cùng  các dân tộc yếu thế hơn.

Chương IV – Sinh thái học toàn diện: Thiên Chúa là chủ, con người sống hài hòa với nhau, không thể gây khốn khổ cho người nghèo.

Chương V – Một vài đường hướng và hoạt động: Cần có các cuộc đối thoại.

Chương VI – Giáo dục và linh đạo sinh thái: Giáo dục sự quan hệ giữa con người, môi trường thiên nhiên và Thiên Chúa; Ý nghĩa sâu xa của nhân bản học; Xác tín mọi điều trên trái đất liên hệ mật thiết với nhau.

Về tổng quát, câu hỏi trọng tâm của thông điệp là “Loại thế giới nào chúng ta muốn chuyển lại cho những người đến sau chúng ta, cho các trẻ em đang lớn lên?” Thông điệp không chỉ liên quan riêng đến môi trường mà còn khiến ta tự hỏi về ý nghĩa cuộc sống và những giá trị làm căn bản cho đời sống xã hội: Chúng ta đến trần thế này để làm gì? Chúng ta hoạt động và tranh đấu với mục đích nào? Tại sao trái đất lại cần chúng ta?