Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 28/06/2021: Người trẻ vững chắc trong đức tin và hài hòa trong cách thế

print