Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 17/06/2021: Ngựa Và Ông Chủ

print