Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 24/06/2021: Bí Tích Rửa Tội – Cánh Cửa Bước Vào Đời Sống Mới

print