Quyền Năng Chúa: Bài Ca Ý Lực Sống CN 23 Thường Niên B

print