Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXXI Thường Niên

print

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXXI Thường Niên

Lm. Giuse Nguyễn

THỨ HAI – LỄ CÁC LINH HỒN

Lời Chúa : Ga 6, 51-59

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”. Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?”

Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời”.

Suy niệm :

Trong những tôn giáo thần bí cổ xưa, việc ăn đồ cúng sau khi tế lễ được xem là ăn chính vị thần, vì họ tin rằng thần minh đã nhập vào lễ vật. Hiểu như vậy để ta thấy mong mỏi kết hợp với thần minh của con người đã có từ lâu đời.

Hôm nay Đức Giêsu đáp ứng mong mỏi đó, nhưng bằng hình thức quá “man rợ” với người Do Thái: ăn thịt và uống máu Con Người. Sáng kiến của Đức Giêsu không để con người thành man di mọi rợ khi Ngài ẩn mình trong bánh và rượu. Quá tuyệt vời tình yêu của Chúa!

Điều quan trọng là lời quả quyết của Chúa: “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời”. Đức Giêsu muốn nói đến sự kết hợp trọn vẹn với Ngài để Chúa sống trong ta và ta sống trong Chúa.

Những ai khi còn sống ở đời này mà kết hợp với Đức Giêsu, thì chắc chắn họ sẽ có sự sống đời đời. Kết hợp với Chúa không chỉ qua Bí tích Thánh Thể nơi nhà thờ, mà còn nơi trường học, ở công trường, nơi bệnh viện, trong cơn đau bệnh, những lúc cô đơn, những khi bị bỏ rơi…

Cầu nguyện :

Lạy Chúa, xin cho con biết sống với Chúa để đời con luôn thắm tươi. Sống với Chúa đòi hỏi con phải biết hy sinh, quên mình. Sống với Chúa yêu cầu con phải khước từ những gì không chính đáng. Sống với Chúa đòi hỏi con phải vươn lên để đụng chạm đến sự thánh thiện của Chúa. Amen.

THỨ BA

Lời Chúa: Lc 14, 15-24

Khi ấy, một người đồng bàn thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Phúc cho kẻ sẽ được ăn tiệc trong nước Thiên Chúa”. Người phán cùng kẻ ấy rằng: “Có một người kia dọn tiệc linh đình, và đã mời nhiều thực khách. Tới giờ dự tiệc, ông sai đầy tớ đi báo cho những kẻ được mời để họ đến, vì mọi sự đã dọn sẵn sàng rồi. Nhưng mọi người đồng thanh xin kiếu. Người thứ nhất nói với ông rằng: “Tôi mới tậu một thửa ruộng, tôi cần phải đi xem đất, nên xin ông cho tôi kiếu”. Người thứ hai nói: “Tôi mới mua năm đôi bò, và tôi phải đi thử chúng, nên xin ông cho tôi kiếu”. Người khác lại rằng: “Tôi mới cưới vợ, bởi đó tôi không thể đến được”. 

“Người đầy tớ trở về thuật lại những điều đó cho chủ mình. Bấy giờ chủ nhà liền nổi giận, bảo người đầy tớ rằng: “Anh hãy cấp tốc đi ra các công trường và các ngõ hẻm thành phố mà dẫn về đây những người hành khất, tàn tật, đui mù và què quặt”. Người đầy tớ trở về trình rằng: “Thưa ông, lệnh ông ban đã được thi hành, thế mà hãy còn dư chỗ”. Ông chủ lại bảo người đầy tớ rằng: “Anh hãy ra ngoài đường ngoài ngõ và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi. Vì tôi bảo cho các người biết: không một ai trong những kẻ đã được mời, sẽ được nếm bữa tiệc của tôi”.

Suy niệm :

“Một người đồng bàn”, chắc chắn đó là một người bạn, người thân với Đức Giêsu. Người này trở thành người thân của Đức Giêsu vì anh ta đã hiểu những gì Đức Giêsu giảng dạy nên đã nói: “Phúc cho kẻ sẽ được ăn tiệc trong nước Thiên Chúa”.

Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu như vậy nên Đức Giêsu đã kể câu chuyện về người dọn tiệc và mời thực khách, nhưng những người được mời đã khước từ vì nhiều lý do khác nhau. Những lý do như mua đất, mua bò, cưới vợ… cho thấy những bận tâm của họ chỉ là chuyện vật chất, đam mê xác thịt, những chuyện thuộc về trần gian này.

Có một thứ hạnh phúc lớn lao vô cùng mà nhiều người chưa biết đến, đó là được “dự tiệc trong Nước Trời”. Đức Giêsu đã đến để loan báo về bữa tiệc ấy, các Tông đồ đã sống chết vì sứ mạng ấy, và Hội thánh đến nay vẫn luôn luôn giới thiệu và mời gọi con người đến với hạnh phúc ấy.

Cầu nguyện :

Lạy Chúa, xin cho con biết nhận ra hạnh phúc lớn hơn những niềm vui chóng qua ở thế gian này. Mọi thứ vui thú ở thế gian không thể nào sánh bì được với hạnh phúc Nước Trời. Xin cho con cảm nghiệm và sống niềm vui đó trong sự hiệp thông với Chúa và thực thi lời Chúa dạy bằng giới luật yêu thương. Amen.

THỨ TƯ

Lời Chúa: Lc 14, 25 – 33

Có rất đông người cùng đi đường với Ðức Giêsu. Người quay lại bảo họ: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được”.

Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không? Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: “Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc”. Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được”.

Suy niệm :

Thực tế là “có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu”, nhưng quan trọng là họ đi với mục đích gì?  Có khi vì hiệu ứng đám đông, thấy người ta đi nên tôi cũng đi ; có khi đi vì “ăn bánh” của ông Giêsu ; có khi vì được chữa bệnh cách lạ lùng ; cũng có những người đi theo để dò xét xem ông Giêsu làm gì, nói gì? Nhưng cũng có những người đi theo vì đón nhận lời giảng dạy của Thầy Giêsu.

Trong một đám đông hỗn tạp như thế, Đức Giêsu nói lên đòi hỏi của việc làm môn đệ. “Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được”.

Đi theo Đức Giêsu phải chấp nhận những khổ cực, những rủi ro, những bấp bênh trong cuộc sống, và cả những nguy hiểm cho bản thân. Đức Giêsu cho thấy hạnh phúc Nước Trời phải được đánh đổi bằng một giá vô cùng lớn lao, giống như Ngài đã phải hy sinh cả mạng sống mình để mang đến ơn cứu độ cho nhân loại.

Ngày hôm nay vẫn còn nhiều người bước theo Đức Giêsu vì những lý do khác nhau không vì niềm tin tưởng tuyệt đối vào Ngài. Có người muốn tìm vật chất, có người muốn bảo đảm cuộc sống, có người muốn Thiên Chúa như một vị thần để họ xui khiến những gì họ muốn, có người muốn dò xét đạo Chúa…

Tất cả những lý do đó đều không xứng đáng làm môn đệ Đức Giêsu, mà chỉ có niềm tin và sự dấn thân cho đòi hỏi của Tin mừng. Chính sự dân thân đó là việc vác thập giá hằng ngày theo Chúa.

Cầu nguyện :

Lạy Chúa, con đã bước theo Chúa vì con tin Chúa, yêu mến Chúa. Điều quan trọng là xin cho con biết vác thập giá hằng ngày chính là những hy sinh, những từ bỏ để sống cho giá trị của Nước Trời. Amen.

 

THỨ NĂM

Lời Chúa : Lc 15, 1-10

Tất cả những người thu thuế và những người tội lỗi thường đến gần Ðức Giêsu mà nghe Người. Còn những người thuôc phái Pharisêu và các kinh sư thì lẩm bẩm: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng”. Ðức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này:

“Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: “Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó”. Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.

“Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được? Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: “Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm đuợc đồng quan tôi đã đánh mất”. Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối”.

Suy niệm :

Những người thu thuế và những người tội lỗi là thành phần bị loại trừ trong dân. Người công chính thánh thiện sẽ không tiếp xúc với họ, người có thế giá càng phải tránh xa, và những ai bình thường cũng chỉ tiếp xúc với họ trong sự dè dặt, khoảng cách.

Thế nhưng Đức Giêsu lại trở thành bạn của họ, họ thường “đến gần Đức Giêsu để nghe người giảng”. Nếu có một sự đánh giá về thành công hay thất bại trong sứ vụ của Đức Giêsu, thì đây là thành công, vì để tiếp xúc và hơn thế nữa trở thành bạn của thành phần bị loại trừ trong xã hội thì không phải chuyện dễ, bạn hãy thử xem?

Chỉ có một năng lực lạ lùng mới khiến ta trở thành bạn của những người bị cho là bất hảo. Đức Giêsu đã dùng tình yêu để chinh phục họ, tình yêu không chỉ là cảm xúc, mà còn là tình yêu cứu độ để muốn mọi người được sống và sống dồi dào.

Chính tình yêu cứu độ của Đức Giêsu đã thúc bách cho những người tội lỗi ăn năn sám hối, cải thiện cuộc sống để được cứu độ. Vì thế trong cuộc đời, khi người ta đối xử với nhau bằng tình yêu thì sẽ mang đến những điều tốt đẹp.

Cầu nguyện :

Lạy Chúa, xin cho con biết yêu thương mọi người, nhất là những người bị lãng quên trong xã hội. Xin cho con sức mạnh của tình yêu để con có thể gần gũi được với những người bị loại trừ. Amen.

THỨ SÁU

Lời Chúa: Lc 16,1-8

Đức Giê-su còn nói với các môn đệ rằng: Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: ‘Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa!’ Người quản gia liền nghĩ bụng: ‘Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ !’

Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: ‘Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy?’ Người ấy đáp: ‘Một trăm thùng dầu ô-liu.’ Anh ta bảo: ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.’ Rồi anh ta hỏi người khác: ‘Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy?’ Người ấy đáp: ‘Một ngàn giạ lúa.’ Anh ta bảo: ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi.’ Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo.”

Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.

Suy niệm :

Đức Giêsu không dạy ta bắt chước tên đầy tớ trong câu chuyện trong bài Tin Mừng hôm nay, Ngài chỉ muốn qua đó dạy ta sự khôn ngoan đích thực là gì.

Tên đầy tớ xử sự khôn khéo theo kiểu thế gian. Cái khôn này đã giúp anh bảo đảm cuộc sống về sau khi anh bị cắt chức quản lý. Anh ta đã lấy tài sản của ông chủ để mua tình cảm của người khác.

Con cái Thiên Chúa cũng phải biết khôn ngoan, nhưng không theo kiểu của tên đầy tớ. Khôn ngoan của môn đệ Đức Giêsu là biết sử dụng tất cả những gì Chúa ban để đổi lấy hạnh phúc Nước Trời. Sự khôn ngoan này đòi buộc chúng ta phải biết nhìn xa trông rộng để xử sự. Ví dụ có nhiều tiền bạc thì biết giúp đỡ người nghèo vì tiền của sẽ hết, còn công phúc thì còn mãi…

Chỉ sợ người môn đệ không đủ “tầm cỡ” để nhìn xa trông rộng nên chỉ thấy những cái lợi trước mắt và chúi đầu vào đó, đến một ngày họ sẽ mất hết tất cả. Cái tầm này chỉ có khi người môn đệ biết cầu nguyện và sống gắn bó với Chúa.

Cầu nguyện :

Xin Chúa xin ban cho sự khôn ngoan để con tìm kiếm hạnh phúc vĩnh cửu. Amen.

 THỨ BẢY

Lời Chúa: Lc 16,9-15

Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn ; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em ? Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em ?”

Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.”

Người Pha-ri-sêu vốn ham hố tiền bạc, nên nghe các điều ấy, thì cười nhạo Đức Giê-su. Người bảo họ : “Các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông, bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa.”

Suy niệm :

Trước hết Đức Giêsu nói về việc trung tín trong việc sử dụng Tiền Của của người khác. Đây là điều răn thứ Mười : chớ tham của người; và còn hơn thế là lòng tin của người khác đã trao gởi cho ta.

Những ai càng trung thực thì sẽ càng được người ta tin tưởng, trao gửi tiền bạc, của cải để nhờ ta làm việc gì đó. Vì thế nếu để lòng tham xen vào khiến ta ăn chận bằng bất cứ hình thức nào là ta đang xúc phạm đến niềm tin của người khác.

Hơn nữa, lời dạy trung tín của Đức Giêsu còn là đòi buộc để ta biết sử dụng cuộc đời mình theo đúng ý Chúa. Đừng để những giá trị hấp dẫn của ma quỷ khiến cuộc đời ta bị nghiêng về phe nó. Cuộc đời người Kitô hữu chỉ có ý nghĩa khi đi ngay đường thẳng lối.

Đôi khi trên đường đi đó ta sẽ bị sức hút của đồng tiền, sự hấp dẫn của quyền lực và sự lôi kéo của sắc dục khiến ta bất trung với chính cuộc đời của mình, cũng là bất trung với chính Chúa.

Cầu nguyện :

Lạy Chúa, xin cho con tránh mọi thứ tham lam để sử dụng của cải vật chất theo đúng ý Chúa và những người tin tưởng mình. Xin cho con biết dùng chính cuộc đời mình để mang lại lợi ích như lòng Chúa mong muốn, nhất là lợi ích cho phần rỗi của con. Amen.