Sóng Đại Dịch

print

Sóng Đại Dịch

“Thầy ơi! Chết mất!” 

(Mt 8:25; Mc 4:38; Lc 8:24)

Sóng cồn cô-rô-na

Vẫn không ngừng vỗ mạnh

Con thuyền đời khó tránh

Nhưng Chúa vẫn đồng hành

 

Ngài là Đấng nhân lành

Không ngủ quên, bỏ mặc

Có lẽ Ngài chợp mắt

Thử lòng tín nhân thôi

Thuyền đời cứ giạt trôi

Giữa con sóng đại dịch

 

Cứ thế này, chết mất!

Mà Chúa vẫn lặng im

Xin Ngài thêm đức tin

Cho chúng con đủ sức

Dẫu hiểm nguy, khổ cực

Vẫn một lòng tín trung

TRẦM THIÊN THU