Thơ Phúc Âm CN Lễ Mân Côi: Sứ Thần Truyền Tin

print

Sứ Thần Truyền Tin

Ma ri a hãy vui lên

Vì nay Đức Chúa ở bên đời bà

Con trai bà sẽ sinh ra

Và bà sẽ đặt tên là Giê-Su

Ngài nên cao trọng lạ lùng

Là con chính Đấng oai hùng quyền uy

 Tôi đây thân phận nữ tỳ

Xin ngài thực hiện những gì truyền ban

Hoa Xanh

Lễ Mân Côi 2018