Sức Mạnh Phi Vật Thể –  ĐTGM Giuse Nguyễn Năng

print

Sức Mạnh Phi Vật Thể –  ĐTGM Giuse Nguyễn Năng

Bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng

trong thánh lễ khai giảng Học viện Mục vụ niên khóa 2020-2021

cử hành lúc 18g thứ Tư ngày 23-09-2020

tại Nguyện đường Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn.