TGM Thông Báo Về Khánh Nhật TG & Mẫu Báo Cáo Mục Vụ 2023

print
THÔNG BÁO KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO VÀ BCMV

 

Link tải về các Mẫu BCMV (file excel)

MAU BCMV CAC HAT