Đáp Ca & Hiệp Lễ : Lễ Các Thánh Nam Nữ & Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời

print

 Lễ Các Thánh Nam Nữ

Đáp Ca TV 23.

Hiệp Lễ – Đâu chỉ là: 

Hiệp lễ 2: Chúa nguồn hạnh phúc: 

***

Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời

Đáp Ca TV 24: 

 

Hiệp Lễ – Trước Nhan Ngài: