Thánh Ca Phụng Vụ Chúa Nhật XI TN B

print

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN B

Đáp ca- TV 91:

Hiệp lễ : Nước Thiên Chúa :