Thánh lễ do ĐTGM Paul Richard Gallagher chủ sự tại Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn.

print