Thánh Lễ Trực Tuyến | THỨ BA, THÁNH AM-RÔ-SI-Ô, GIÁM MỤC, TIẾN SĨ | 17g00 | Ngày 07/12/2021

print