Thánh Lễ Trực Tuyến | THỨ SÁU – THÁNH GHÊ-GÔ-RI-Ô CẢ, GIÁO HOÀNG | 17g00 | Ngày 03/9/2021

print