The Ascension of the Lord

print

The Ascension of the Lord

Acts 1:1-11, Ephesians 1:17-23, Matthew 28:16-20

Today the Church solemnly celebrates the Ascension of the Lord. An image of Jesus coming back to heaven helps us think about the Words of God and also about our lives.

First of all, the Words of God are truthful always in order to help us find happiness in live as Jesus said: “I am the way, and the truth, and the life…” (Jn 14: 6) besides that, Jesus also proclaimed “Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away.” (Lk 21:33) Indeed, more than two thousand years according to the New Testament and more than a million years according to the Old Testament the Words of God still remain and are meaningful.

Secondly, while Jesus was living on earth His words came from Heaven. It is true, according to John’s Gospel Jesus used to say: “For I did not speak on my own, but the Father who sent me commanded me to say all that I have spoken.” (Jn 12:49) Why did Jesus say this? Because the Father would like Him to save everybody “I know that his command leads to eternal life. So whatever I say is just what the Father has told me to say.” (Jn 12:50)

Finally, the Word of God helps us to have a beautiful life. Through the three readings today we recognise that God brings hope to every one of us as: “In the first book, Theophilus, I wrote about all that Jesus did and taught from the beginning until the day when he was taken up to heaven, after giving instructions through the Holy Spirit to the apostles whom he had chosen. After his suffering he presented himself alive to them by many convincing proofs, appearing to them during forty days and speaking about the kingdom of God.” (Acts 1:1-3) Moreover, Saint Paul said in the second reading: “I pray that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you a spirit of wisdom and revelation as you come to know him, so that, with the eyes of your heart enlightened, you may know what is the hope to which he has called you, what are the riches of his glorious inheritance among the saints.” (Ep 1:17-18) Especially, Jesus promised that He will be with us always and advise us to do good things as He did. (Mt 28:20)

May the God of hope fill us with all joy and peace so that we may overflow with the hope by the power of the Holy Spirit during our lives. May God help us to inherit the kingdom of heaven by minding, thinking and acting in our Christian life through the Church solemnly celebrate the ascension of the Lord today.

Fr. Bien Xanh.

CHÚA GIÊSU THĂNG THIÊN

Cv 1,1-11, Ep 1,17-23, Mt 28,16-20

Hôm nay, Giáo hội long trọng mừng lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên. Hình ảnh Chúa Giêsu về trời giúp chúng ta suy nghĩ về Lời Chúa, đồng thời cũng suy tư về cuộc đời của chúng ta.

Trước hết, Lời của Thiên Chúa luôn là sự thật hầu giúp chúng ta tìm kiếm hạnh phúc trong cuộc sống như Chúa Giêsu đã nói: “Ta là con đường, và là sự thật, và cuộc sống …” (Ga 14,6) Bên cạnh đó, Chúa Giêsu cũng tuyên bố rằng: “Trời và đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy nói sẽ không bao giờ qua đi.” (Lc 21,33) Thật vậy, hơn hai ngàn năm theo Tân Ước và hơn hàng triệu năm theo Cựu Ước, nhưng lời của Thiên Chúa vẫn tồn tại và tràn đầy ý nghĩa. 

Tiếp đến, trong khi Chúa Giêsu còn đang sống ở trần gian nhưng Lời của Ngài xuất phát từ trời cao. Đúng như thế, theo Phúc âm của thánh Gioan, Chúa Giêsu đã từng nói: “Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì.” (Ga 12,49) Tại sao Chúa Giêsu nói như vậy? Bởi vì Chúa Cha muốn Ngài cứu lấy mọi người: “Mệnh lệnh của Người là sự sống đời đời. Vậy, những gì tôi nói, thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi.” (Ga 12,50) 

Sau cùng, Lời Chúa giúp chúng ta có một cuộc sống thật tươi đẹp. Cụ thể qua ba bài đọc hôm nay, chúng ta nhận ra rằng, Chúa mang đến niềm hy vọng cho mỗi người chúng ta như sau: “Thưa ngài Thê-ô-phi-lô, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những việc Đức Giêsu làm những điều Người dạy, kể từ đầu cho tới ngày Người được rước lên trời. Trước ngày ấy, Người đã dạy bảo các Tông Đồ mà Người đã tuyển chọn nhờ Thánh Thần. Người lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy là Người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình: trong bốn mươi ngày, Người đã hiện ra nói chuyện với các ông về Nước Thiên Chúa.” (Cv 1, 1-3) Hơn nữa, Thánh Phaolô đã nói trong bài đọc hai: “Thưa anh em, tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta ban cho anh em Thần Khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người. Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ, đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được, nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh…” (Ep 1, 17-18) Đặc biệt, Chúa Giê-su hứa rằng Ngài sẽ luôn ở cùng chúng ta và khuyên chúng ta làm những việc tốt đẹp như Ngài đã làm. (Mt 28,20)  

Xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng, ban cho chúng ta được chan chứa niềm vui và bình an nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần trong suốt cuộc đời của chúng ta. Xin Ngài ban cho chúng ta được thừa hưởng vương quốc vĩnh cửu của Ngài, qua việc suy nghĩ, lời nói và hành động trong đời sống Kitô hữu của chúng ta mà Giáo hội long trọng mừng lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên hôm nay. 

Lm. Biển Xanh.