Theo Vết Chân Người – Hạnh Các Thánh Tháng 10

print

Trích: Theo vết chân Người

Lm. Phaolô Phạm Quốc Túy

Theo Vet Chan Nguoi (T10)