Thơ PÂ Chúa Nhật 3 TN năm C

print

Năm Hồng Phúc

 

Thánh Thần Chúa ngự trên tôi

Xức dầu sai đến: đơn côi nghèo nàn

Hồn ai áp bức lầm than

Giê su giải thoát thương ban Tin Mừng

Hồng ân công bố Tin Mừng

Năm năm tháng tháng xin đừng quên ơn.

Lm Phêrô Trương Điệu

 

Thần Khí Chúa

 

Có Thần Khí ngự trên tôi

Và Ngài đã xức dầu thơm trên đâu

Sai tôi rao giảng ơn sâu

Tin Mừng ai đã từ lâu đợi chờ

 

Cho người u tối dại khờ

Người giam cầm đến ngày giờ được tha

Người mù được sáng mắt ra

Hồng ân Chúa được loan xa mọi nhà.

 

Hoa Xanh