Thơ PÂ CN 2 Phục Sinh Năm C

print

Vững Tâm

Cửa nhà đóng kín mà lo

Giêsu hiện đến gọi to chúc lành

Tôma run sợ mặt xanh

Xưng Thầy là Chúa tan tành nghi nan

Tông đồ vui sướng bình an

Những ai không thấy vô vàn phúc thiêng.

Lm Phêrô Trương Điệu

 

Bình An

Bình an ở với anh em

Đến đây và hãy nhìn xem tay này

Như Cha, Đấng đã sai Thầy

Thì nay Thầy cũng sai anh em Thầy

Hãy vui nhận lấy Thánh Thần

Anh em tha thứ  –  tội liền được tha

Anh em cầm giữ sẽ là

Tội người ấy chẳng được tha đâu nào.

Hoa Xanh