Thơ PÂ CN 31 Thường Niên – Năm B

print

Thơ PÂ CN 31 Thường Niên – Năm B

Hai Giới Răn

 

Nghe đây hỡi Israel

Ngươi phải kính Chúa bên trên mọi điều

Hết lòng hết sức sớm chiều

Cả linh hồn cả trí khôn dâng Ngài

 

Yêu tha nhân luật thứ hai

Như yêu thương chính bản thân các người

Hai điều ấy giữ trong đời

Nước thiên đàng chẳng xa xôi nữa rồi.

 

Chúa nhật XXXI thường niên năm B

Hoa Xanh