Thơ PÂ CN Lễ Chúa Ba Ngôi

print

Tự Thầy               

Khi Thần Chân Lý viếng thăm

Các con sẽ hiểu gấp trăm gấp ngàn

Tất cả sự thật cha ban

Thánh Thần hướng dẫn vô vàn uy linh

Ngài không ăn nói tự mình

Tự Thầy ban phát Thánh Linh rao truyền

Lm Phêrô Trương Điệu

 

Thần Khí Kiện Toàn           

Nhưng bây giờ, lúc này đây

Anh em không thể hiểu ngay dễ dàng

Khi nào Thần Khí được ban

Anh em sẽ hiểu muôn vàn điều hay

Thần Khí, Đấng sẽ đến ngay

Cho anh em biết từ nay về Thầy.

Hoa Xanh