Thơ PÂ CN Thứ V Thường Niên Năm C

print

Thơ PÂ CN Thứ V Thường Niên Năm C

 

Vì Yêu

 

Mọi người náo nức nghe lời

Giê su giảng dạy về lời yêu thương

Simon thả lưới hữu thuyền

Vâng lời Chúa dạy hai thuyền đầy no

Quyền năng Thiên Chúa ban cho

Cho dân Chúa biết mà tin vào Ngài.

 

Lm Phêrô Trương Điệu

 

Lạy Thầy

 

Lạy Thầy xin tránh xa con

Vì con là kẻ thân còn tội vương

Mẻ cá bắt được lạ thường

Hai thuyền đầy ắp hầu như gần chìm

 

Theo lời Thầy con kiếm tìm

Mặc dù vất vả suốt đêm mỏi mòn

Đừng sợ hãi hỡi Si mon

Từ nay anh sẽ lưới người với Ta.

 

Hoa Xanh