Thơ PA CN VI Thường Niên Năm C

print

Thơ PA CN VI Thường Niên Năm C

 

Con Người

Bây giờ khốn khó nghèo nàn

Mai sau sẽ được hưởng no phúc đầy

Con người đã đến nơi này

Con dân của Chúa hưởng đầy phúc thiêng

Ưu sầu khóc lóc vấn vương

Tin vào Thiên Chúa thiên đường mai sau.

 Lm Phêrô Trương Điệu

  

Phúc cho

Phúc cho ai sống khó nghèo

Nước Thiên Chúa sẽ thuộc về anh em

Phúc cho ai đói khát thèm

Anh em sẽ được đến ngày đầy no

 

Phúc cho ai phải lắng lo

Rồi người đó sẽ hân hoan vui cười

Phúc cho ai vì Con Người

Chịu thù ghét, sẽ được Người thưởng công.

Hoa Xanh