Thơ PÂCN 14 TN Năm C

print

Rao Giảng

Ruộng đồng lúa chín vàng mơ

Các con vun góp còn chờ ai đây

Đừng mang túi bị dép giày

Vào nhà chúc tụng đổ đầy bình an

Satan sa xuống ngút ngàn

Hãy vui vì được thiên đàng ghi tên.

Lm Pet Trương Điệu

 

Mùa Gặt

Lúa thì rục chín ngoài đồng

Mà thợ gặt ít trông mong được gì

Hãy xin chủ bảo sai đi

Nhiều thợ gặt đến cũng vì mùa sang

Bao nhiêu đồng lúa chín vàng

Chờ người gặt hái rộn ràng reo vui

Này đây Thầy bảo anh em

Hãy làm thợ gặt mà đem lúa về.

Hoa Xanh