Thơ PÂCN 16 TN Năm C

print

Phần Hơn

Thầy ơi sao nỡ vô tình

Mặc con bề bộn một mình lắng lo

Matta con hãy đắn đo

Em con đã chiếm phần to mất rồi

Của ăn cũng vậy mà thôi

Chỉ cần một sự xin ngồi lắng nghe.

Lm Pet Trương Điệu