Thơ PÂCN 26 TN Năm C

print

Đền Bù

 Một người gấm vóc lụa là

Một người đói khổ xót xa ngậm ngùi

Kẻ kia bị đốt bị thui

Người này hoan lạc ngọt bùi lòng cha

Ích chi hồn hiện ma tà

Cuộc đời chia sẻ cùng cha sum vầy.

Lm Pet Trương Điệu

 Chia Sẻ

Người kia giàu có cả đời

Ngày đêm yến tiệc ăn chơi linh đình

Lazarô sống tội tình

Nghèo nàn ghẻ lở đầy mình xin ăn

Chết đi số phận cách ngăn

Người vinh hiển phúc, người thân đọa đầy

Người giàu ơi nhớ điều này

Xẻ chia mới sẽ đến ngày Chúa thương.

 Hoa Xanh