Thơ PÂCN 27 TN Năm C

print

CN 27 TN C

Lòng Tin

(Lc 17,5 -10)

 Lòng tin hạt cải mà thôi

Khiến cây cổ thụ bỏ đồi xuống sông

Tôi đòi phục vụ hết lòng

Phận hèn đâu dám đèo bồng công lao

Khi xong nhiệm vụ Chúa trao

Đầy tớ vô dụng lẽ nào so đo.

Lm Pet Trương Điệu

 

 LỄ MÂN CÔI

Xin Vâng

Sứ thần loan báo hân hoan

Thánh Thần Chúa sẽ xuống ơn trên bà

Đấng mà bà sẽ sinh ra

Gọi là con Đấng Tối Cao đời đời

Với Thiên Chúa cả đất trời

Việc gì Ngài muốn một lời thành ngay

Maria nói tôi đây

Xin vâng như ý sứ thần truyền ban.

Hoa Xanh