Thơ PÂCN 29 TN Năm C

print

Cầu Nguyện

Có người thẩm phán bất lương

Quấy rầy mới xử cùng đường mới phân

Kiên trì bà góa cô thân

Được như ý muốn cơ bần giải oan

Chúa Trời định liệu lo toan

Chăm lo cầu nguyện chu toàn luật yêu.

Lm Pet Trương Điệu

Bà Góa Kiên Trì

Trong thành kia có một bà

Đến xin quan xử dăm ba lần rồi

Quan không định xử nhưng thôi

Sợ phiền miễn cưỡng phải ngồi xử ngay.

Đó là việc của đời này

Còn Thiên Chúa vẫn hằng ngày quan tâm

Ngài luôn thương xót ân cần

Đến người kêu khấn âm thầm van xin.

Hoa Xanh