Thơ PÂCN 30 TN Năm C

print

Ra Về Khỏi Tội

  Có người biệt phái trề môi

Chê người thu thuế kỳ khôi nguyện cầu

Người này đấm ngực cúi đầu

Kẻ kia đứng thẳng lào lào kể công

Lên đền kẻ được người không

Vì lòng khiêm hạ thì lòng mới an.

Lm Pet Trương Điệu

 

Người Thu Thuế

 Người thu thuế đứng đàng xa

Cúi sâu mình xuống thì thầm van xin

 Chúa ơi xin đoái thương tình

Xót thương con, kẻ ngập chìm tội vương

Giêsu, Chúa nói tỏ tường

Người này về được Chúa thương đoái nhìn

Vì ai hạ xuống phận mình

Chúa thương Ngài sẽ ân tình nâng lên.

Hoa Xanh