Thơ PÂCN 31 TN Năm C

print

Tìm Chúa

Nhìn xem Cứu Chúa thế nào

Giakêu thấp bé làm sao thấy Người

Hôm nay Ta trọ nhà ngươi

Gia tài bán sạch cho tươi cuộc đời

Gắng công tìm Chúa ai ơi

Chúa tìm những kẻ đầy vơi lệ sầu.

Lm Pet Trương Điệu

Chúa Đến Nhà

Ông Gia Kêu xuống mau đi

Hôm nay tôi đến thăm vì nhà ông

Vui mừng được thỏa ước mong

Gia Kêu đón Chúa vào trong nhà mình.

Rồi ông xin hứa phân minh

Nửa phần tài sản tôi chia người nghèo

Chúa liền cất tiếng ngợi khen

Nay ơn cứu độ xuống trên nhà này.

Hoa Xanh