Thơ PÂCN 34 TN Năm C

print

Cứu Ai

 Cứu ai thì cứu mình đi

Mọi người nhạo báng khinh khi nặng lời

Trộm lành tuyên tín tuyệt vời

Chừng nào vinh hiển Nước Trời nhớ con

Giesu thương kẻ mỏi mòn

Hôm nay ở với Ngôi Con Thiên Đàng.

Lm Pet Trương Điệu

 

Xin Nhớ

Anh ta thưa với Ngài rằng

Xin Ông hãy nhớ muộn màng đến tôi

Khi ông về đến nước trời

Cho tôi về với hưởng đời phúc vinh

 

Ngài quay lại nói chân tình

Thật tôi bảo thật với anh rõ ràng

Hôm nay chứ chẳng muộn màng

Anh sẽ được tới thiên đàng với tôi.

 Hoa Xanh