Thơ PÂCN Lễ CTTĐVN

print

Hạt Giống Đức Tin

 

Ở trong lòng đất hư vô

Vụ mùa sau nhánh lúa mì đơm bông

Như mưa tưới mát ruộng đồng

Đức tin nhuộm thắm máu hồng Việt Nam

Cha ông mình mấy trăm năm

Những người mở đất gieo mầm xinh tươi.

Lm Pet Trương Điệu

 

Thập Giá

 

Đức Giêsu nói ân cần

Hễ ai vẫn muốn bước lần theo tôi

Phải từ bỏ chính mình rồi

Vác cây thập giá chẳng rời theo thôi

Ai liều mạng sống vì tôi

Mới mong có được cõi đời phúc vinh

Được cả thế giới cho mình

Mà đời sau mất thật tình ích chi.

Hoa Xanh