Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 12  Thường Niên A

print

Quan Phòng

 Đôi chim đáng giá đồng tiền

Vậy mà Thiên Chúa tiền khiên an bài

Tóc đầu sợi ngắn sợi dài

Chúa Cha đã đếm chẳng sai chẳng dời

Xưng Thầy trước mặt người đời

Thì thầy xưng nó Nước Trời Cha ban.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 

Tuyên Xưng Tình Yêu

 Đừng sợ sự dữ ở đời

Vững tin vào Chúa sáng ngời vinh quang

Tuyên xưng Thiên Chúa huy hoàng

Cậy trông phó thác bình an tâm hồn.

Lm. Biển Xanh.