Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 13 Thường Niên A

print

Theo Thầy

Theo thầy giã biệt mẹ cha

Tạ từ con cái bôn ba theo thầy

Kẻ nào thê thiếp sum vầy

Làm sao xứng đáng tràn đầy chứng nhân

Kẻ nào muốn được dự phần

Nên danh môn đệ thế trần giảng rao.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 

Những Điều Chúa Muốn

Để được xứng đáng với Thầy

Hy sinh tất cả tràn đầy hồng ân

Thập giá đón tiếp ân cần

Khiêm nhu nhỏ bé tình thân với Ngài.

Lm. Biển Xanh.