Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 17 Thường Niên A

print

Kho Báu

“Dụ ngôn của báu tìm ra

Ngọc trai quí giá bán mà đi mua

Nước Trời muốn được trao đưa

Hy sinh tất cả để mua cho mình.”

Sưu tầm

 Viên Ngọc Nước Trời

Nước trời viên Ngọc quý thay

Sẵn sàng đổi lấy những ai tìm về

Tâm hồn vui sướng thảnh thơi

Chúa thương chúc phúc gọi mời chúng ta.

Lm. Biển Xanh