Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 19 Thường Niên A

print

Ma Kìa

 Yên tâm đừng sợ Thầy đây

Phêrô vững dạ phép Thầy phi thân

Sóng to gió lớn ngại ngần

Thầy ơi xin cứu mắt trần kém tin

Thầy là Con Chúa uy linh

Đời con dâng hiến chút tình mến yêu.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 

Kém Tin

“Chúa đi trên mặt biển hồ

Thấy Thầy quyền phép Phêrô theo đòi

Kém tin chìm xuống loi ngoi

Vội vàng kêu cứu Thầy ơi đoái nhìn

Chúng con rất kém lòng tin

Xin Thầy củng cố được thêm vững vàng”.

Sưu tầm