Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 21 Thường Niên A

print

Thầy Là…

Các con đoán thử đi xem

Eli, Tẩy Giả Giêrem chăng là

Phêrô tình ý mặn mà

Thầy là Thiên Chúa Con Cha cứu đời

Phêrô là Đá con ơi

Thầy trao chìa khóa Nước Trời quang vinh.

Lm  Pet Trương Điệu

 

Nền Tảng Nước Trời

 Phê-rô mạnh mẽ tuyên xưng

Ki-tô Đức Chúa vang lừng đó đây

Ân ban của Chúa tràn đầy

Đức tin đá tảng dựng xây nước trời. 

Lm. Biển Xanh.