Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 26 Thường Niên A

print

Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 26 Thường Niên A

Ý Chúa

Cha già sai bảo hai con

Người kia chống đối nhưng còn làm theo

Người nầy vâng dạ bọt bèo

Nuốt lời, cãi lệnh kì kèo rong chơi

Ý cha thể hiện trong đời

Coi chừng gái điếm Nước Trời ưu tiên.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 

Giá Trị Việc Làm

Vâng lời cốt ở thực hành

Vườn nho sám hối tốt lành nêu gương

Thu thuế gái điếm khiêm nhường

Nước Trời vinh thắng là đường thực thi.

Lm. Biển Xanh.