Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 29 Thường Niên A

print

Nộp Thuế

 Hãy đưa đồng bạc ta xem

Hình hài danh hiệu đính kém là ai

Giả hình kiêu ngạo thử tài

Của ai trả nấy bẫy gài mà chi

Trả cho Thiên Chúa lương tri

Trả cho vua Chúa những gì thế gian.

Lm Phêrô  Trương Điệu

Lời Thầy Chỉ Dạy

Chớ nên thử Thách Giê-su

Là Con Thiên Chúa khiêm nhu hài hoà

Đồng tiền hình dáng Xê-đa

Trả về chủ nó Chúa Cha chúc lành.

Lm. Biển Xanh.

 

 Gương Sáng Truyền Giáo

Tin Mừng mời gọi ra đi

Mang theo hạt giống những gì Chúa giao

Gương sáng phục vụ hiến trao

Hy sinh bác ái khơi mào hồng ân.

Lm. Biển Xanh.

Khánh Nhật Truyền giáo

Khánh Nhật Truyền giáo ai ơi

Ra đi truyền bá khắp nơi Tin mừng

Hy sinh cầu nguyện âm thầm

Sống đời gương sáng phương châm rạng ngời”.

Sưu Tầm