Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm A

print

Người Mù

 Họ liền dẫn độ người mù

Biệt phái tra hỏi lu bù lý do

Chính tôi mắt sáng Ngài cho

Vì Ngài là Chúa vòng vo làm gì

Tôi tin Ngài thật tiên tri

Sấp mình thờ lạy thực thi lời Ngài.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 Mắt Đức Tin

 “Người mù từ thuở mới sinh

Được Người cho sáng để nhìn để xem

Giúp con theo Chúa vững bền

Nhìn đời bằng mắt đức tin hằng ngày”

Sưu tầm