Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 4 MV A

print

Hãy Nghe Ta

Này Giu se, hãy nghe ta!

Ông đừng ngại đón Maria về nhà

Vì con bà sẽ sinh ra

Là do ơn Chúa ban qua Thánh Thần

Chính Ngài, là Đấng cứu dân

Để cho khỏi tội, ta cần lắng nghe

Vâng lời cộng tác mọi bề

Đem ơn cứu độ về cho muôn người

Hoa Xanh