Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 6 Phục Sinh A

print

 Đấng Phù Trợ

Các con đâu có mồ côi

Thánh Thần phù trợ đắp bồi lòng tin

Một mai thầy đến quang vinh

Bây giờ tạm vắng bóng hình thân yêu

Yêu thầy thì giữ luật này

Cha thầy thương mến ban nhiều phúc thiêng.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 

Mến Yêu Thầy

“Nếu con biết mến yêu Thầy

Hãy luôn tuân giữ Lời Thầy khuyên răn

Thầy xin Cha rất từ nhân

Sẽ ban chân lý Thánh thần cho con.”

Sưu tầm